Prevence sociálně patologických jevů

v působnosti našeho zařízení představuje aktivity v následujících oblastech prevence:

– drogové závislosti, alkoholismus, kouření
– šikanování, vandalismus a další formy násilného chování
– virtuální drogy (počítače, televize, video)
– kriminality a delikvence
– rasismus, intolerance

Našim cílem je zvýšit odolnost dětí vůči těmto negativním vlivům, aby nenarušovaly jejich zdravý osobnostní a sociální vývoj.

Environmentální výchova

Naše děti učíme:

– všímat si změn a dění v přírodě
– znát význam životního prostředí pro člověka
– umět rozlišit činnosti a faktory, které na životní prostředí působí kladně a naopak
– pečovat o životní prostředí – dbát o pořádek, třídit odpad, starat se o rostliny, ptáky, zvířata
– používat odpad jako vhodnou surovinu k dalšímu zpracování a využití

Multikulturní výchova

Naše děti učíme:

– přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi
– respektovat přesvědčení druhých lidí, schopnosti vcítit se do situace ostatních lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení
– respektovat, chránit a oceňovat národní tradice, kulturní i historické dědictví

Výchova ke zdraví

Zdraví je největší deviza našeho bytí, protože být zdravý je prvním předpokladem ke štěstí, k úspěchu… Pokud budeme zdraví, budeme mít větší šanci uskutečňovat to, po čem v životě toužíme. Hazardovat se zdravím znamená možná tuto šanci zahodit.

Nejúčinnějším preventivním opatřením je výchova k zodpovědnosti za vlastní zdraví.

Naše děti seznamujeme:

– s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích osvojují si dovednosti a způsoby chování a rozhodování, které vedou k zachování a posílení zdraví
– utváří si dovednosti a návyky v oblasti zdravého životního stylu, osobní a duševní hygieny, výživy, pohybových aktivit apod.