Náš dětský domov leží na Vysočině v malém městě Hrotovice. Byl postaven a zahájil svoji činnost v roce 1939. Areál tvoří dvě budovy se zahradou. Patrová budova hned od začátku patřila dětskému domovu, druhá přízemní zdravotnímu středisku. To bylo v roce 1972 přestěhováno a budova předána do užívání dětského domova. V tomto roce došlo k propojení budov a přebudování na dvě rodinné skupiny po 10 dětech. Tehdy byl domov mezi prvními, které se transformovaly na domov rodinného typu.

Dětský domov Hrotovice je školským zařízením pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací, sociální a materiální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, nemohou být osvojeny nebo umístěny do jiné formy náhradní péče. V současnosti má domov kapacitu 16 dětí. Ve dvou rodinných skupinách zde mohou žít děti ve věku od 3 do 26 let. Personálně je péče o děti zajišťována denními a nočními vychovatelkami a taktéž provozními zaměstnanci. Jejich snahou je přiblížit život v domově dobře fungující klasické rodině. Hlavní náplní života dětí je nejen příprava na vyučování, ale i činnosti potřebné pro rozvoj vědomostí, dovedností a návyků, které jistě ocení, zejména po odchodu z domova v samostatném životě. Děti s „tetami“ denně připravují svačiny, vaří večeře a celodenní stravu o sobotácha nedělích, uklízí v rodinných skupinách, žehlí prádlo. Také se věnují svým koníčkům a zájmům, zapojují se do práce různých zájmových kroužků.

Pro zabezpečení chodu domova a kvalitní péče o děti je nutná i součinnost s dalšími orgány a institucemi – zejména se školami dětí, Dětským diagnostickým ústavem v Brně, OSPOD, pedagogicko-psychologickou poradnou, soudy, Policií ČR atd. Velkým přínosem je pro nás vstřícnost a ochota ke spolupráci ze strany města Hrotovice. Nutno též ocenit spolupráci se sponzory a všemi, kteří na nás každoročně myslí a snaží se našim dětem pomoci.

Posláním dětského domova je vytvořit v podmínkách kolektivního výchovného zařízení takové prostředí, které by co nejúčinněji přispívalo k harmonickému vývoji osobnosti mladého jedince, jeho zařazení do běžné populace a na vstup do samostatného života. Rovněž mu poskytovalo dostatek intimity, jistoty, pocit pevného zázemí a současně dostatek podnětů a možnosti rozvíjení a uspokojování jeho citových potřeb.

 

Logem našeho domova je domeček
logo-barva-1_

 

 

– DOMEČEK stojí na pevném základu rodiny, která je neměnná, přetrvává, má společné představy a hodnoty

– na základu stojí pevné zdi a to jsou naše ZNALOSTI („co máme dělat a proč“), DOVEDNOSTI („jak to udělat“) a PŘÁNÍ („přání je motivací chtění“)

– průnikem znalostí, dovedností a přání jsou NÁVYKY, které tvoří střechu našeho domečku a ta nám dává pocit bezpečí a jistoty („dokonalost není čin, ale návyk, jsme to, co opakovaně činíme“).